Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Zie Zo Zit Dat. Door gebruik te maken van deze website geeft
u aan het privacy beleid te accepteren.
Zie Zo Zit Dat respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens
Web: https://ziezozitdat.nl
Adres: Berliozpad 26, 3816 VK Amersfoort
Tel: +31621895924

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zie Zo Zit Dat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ziezozitdat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zie Zo Zit Dat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Zie Zo Zit Dat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zie Zo Zit Dat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die verstrekt worden via het contactformulier
Zoekt u persoonlijke hulp voor uw kind of voor uzelf? Dan kunt u het online contactformulier invullen, naar mij e-mailen of naar mij bellen. Ik registreer dan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, de naam en leeftijd van degene voor wie hulp wordt gezocht en de hulpvraag, zodat ik een afspraak voor u kan inplannen.
Wordt er geen coachingstraject gestart, dan worden uw gegevens niet bewaard.
Wanneer er een coachingstraject wordt gestart, vult u een intakeformulier in en vraag ik u om een afschrift van het leerlingvolgsysteem (indien van toepassing). Ik registreer contactgegevens en persoonlijke gegevens ten behoeve van de coaching.
Is er een coachingstraject gestart, dan bewaar ik uw gegevens zeven jaar. De termijn begint na afloop van het coachingstraject. De gegevens over het coachingstraject bewaar ik om in te kunnen zien wanneer een cliƫnt op een later moment een afspraak wil maken voor vervolgtraject. De gegevens over het coachingstraject bewaar ik ook om eventuele vragen of klachten over de dienst te kunnen beantwoorden.

De bewaartermijn voor de persoonsgegevens voor een betalingstraject is 7 jaar, met dien verstande dat er van deze gegevens geen gebruik wordt gemaakt binnen mijn bedrijfsvoering anders dan boekhoudkundige/administratieve administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zie Zo Zit Dat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie Zo Zit Dat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zie Zo Zit Dat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ziezozitdat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zie Zo Zit Dat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zie Zo Zit Dat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ziezozitdat.nl